LOGIN

STIP VSO Utrecht
Europalaan 89 
3526 KP Utrecht
T 030-2148014
E info@stipvso.nl
W www.stipvso.nl

STIP VSO Utrecht zijn 
samenwerkende scholen
voor Voortgezet Speciaal
Onderwijs (VSO ZML),
bestemd voor leerlingen
van 12 tot en met 18 jaar
met een cognitieve 
beperking in de regio 
Utrecht.KWALITEITSZORG

Opbrengstgericht werken en kwaliteitszorg kenmerken de werkwijze waarop de school de kwaliteit van het onderwijs willen realiseren en optimaliseren. Bij opbrengstgericht werken gaat het om het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de prestaties van leerlingen. Dat betekent dat STIP VSO Utrecht doelen stelt en ernaar streeft de ontwikkelingen van leerlingen te volgen met een samenhangend systeem van toetsen en observatie-instrumenten. De resultaten van leerlingen worden regelmatig geëvalueerd en de uitkomsten van deze evaluaties worden gebruikt om de processen op groeps- en schoolniveau daar waar nodig is te verbeteren. Kwaliteitszorg heeft een andere invalshoek dan opbrengstgericht werken. De focus ligt niet alleen op de resultaten van leerlingen, maar ook op de processen in de school en de tevredenheid van bijvoorbeeld de ouders en het personeel. Om zicht te krijgen op alle onderdelen die een rol spelen bij kwaliteitszorg maakt de school gebruik van een kwaliteitszorgmodel.


Jaarverslag

 

Schoolplan