LOGIN

STIP VSO Utrecht
Europalaan 89 
3526 KP Utrecht
T 030-2148014
E info@stipvso.nl
W www.stipvso.nl

STIP VSO Utrecht zijn 
samenwerkende scholen
voor Voortgezet Speciaal
Onderwijs (VSO ZML),
bestemd voor leerlingen
van 12 tot en met 18 jaar
met een cognitieve 
beperking in de regio 
Utrecht.Onze Ouders


De school en de ouders werken nauw samen: ouders worden gezien als partner.

 

Zowel ouders als school zijn nauw betrokken bij de opvoeding en de begeleiding van kinderen. Wij hebben een gezamenlijk belang, namelijk het zorgen voor optimale omstandigheden voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, op school en thuis Dit vraagt dat wij wederzijdse verwachtingen dienen uit te spreken en samen op zoek gaan naar de beste oplossing  binnen onze mogelijkheden.  Ouders staan als het om ontwikkeling van hun kind op school gaat wat ons betreft dan ook naast ons!

Communicatie

Het samenwerken aan de ontwikkeling van uw kind vraagt goede communicatie dit begint al tijdens de eerste contact. Tijdens het contact willen wij  met u afstemmen in aanpak. De mentor maakt met u afspraken over de frequentie van dit contact.

 

Communicatie in de reguliere cyclus leerlingenzorg, maar ook als extra ondersteuning

Structureel zijn er vaste contactmomenten betreffende de voortgang van de leerling.

In het begin van het schooljaar is er een informatieve groepsouderavond (september) waar uit nader kennismaakt met elkaar,  het groepsplan en algemene zaken van de groep wordt besproken.

Voor nieuwe leerlingen is er na 6 weken een individueel oudergesprek gericht op het vaststellen van het ontwikkelingsperspectief (OPP).

Na een tussenevaluatie in januari hebben de groepsleiding en ouders een gesprek over het OPP.

Aan het eind van het schooljaar wordt het OPP (evaluatie) en (mogelijk) nieuwe groep besproken.

Communicatie met ouders vindt ook plaats bij de start van de  stages.

Daarnaast gaat de groepsleiding incidenteel op huisbezoek bij de leerling.

 

Bij inzet van extra ondersteuning voor de leerling – ondersteuning die aanvullend is op de reguliere leerlingenzorg – zal in de bovengenoemde gevallen contact worden opgenomen met ouders door een lid van de Commissie voor Begeleiding.

Tevens kunnen vanuit de groepsleiding en de leerlingbespreking vragen komen waarvoor een afspraak met ouders wordt gemaakt eventueel in bijzijn van buurtteam dan wel gezinswerkers VO team.