LOGIN

STIP VSO Utrecht
Europalaan 89 
3526 KP Utrecht
T 030-2148014
E info@stipvso.nl
W www.stipvso.nl

STIP VSO Utrecht zijn 
samenwerkende scholen
voor Voortgezet Speciaal
Onderwijs (VSO ZML),
bestemd voor leerlingen
van 12 tot en met 18 jaar
met een cognitieve 
beperking in de regio 
Utrecht.Curriculum

 

De afgelopen vier jaar heeft het onderwijs op STIP VSO Utrecht zich naar aanleiding van de veranderende wetgevingen* ontwikkelt tot de volgende schematische inrichting:
 

*Passend Onderwijs/Kwaliteitswet VSO/Participatiewet

Deze schematische voorstelling vindt u ook hier

 

STIP VSO Utrecht bereidt leerlingen voor op een betekenisvolle plaats in de samenleving. Er wordt gestreefd naar een plek die tegemoetkomt aan de mogelijkheden die de leerling heeft en de samenleving biedt. Binnen de gemeente Utrecht en in de omliggende gemeenten zijn vier arrangementen/voorzieningen voor de leerlingen van STIP VSO Utrecht beschikbaar:

- A1: Uitstroom naar werk met lichte ondersteuning; 

-A2: Uitstroom naar werk met inzet van loonkostensubsidie en aanvullende ondersteuning;

-A3: Uitstroom naar beschutte werkplek van tijdelijke of permanente aard (publiek of privaat) - groepsgewijze of individuele invulling;

-A4: Uitstroom naar een algemeen of maatwerkvoorziening voor arbeidsmatige activering.

 
De school is onderverdeeld in drie afdelingen:
1.       Dagbesteding (Oranje):
Leerlingen in deze afdeling stromen veelal uit naar een bestemming in categorie A4 of A3: vaak een maatwerk- of algemene voorziening voor arbeidsmatige activering of een beschutte werkplek met individuele of groepsgewijze begeleiding;
2.       Arbeid/ Dagbesteding (Paars):
Leerlingen in deze afdeling stromen veelal uit naar een bestemming in categorie A3 of A2: vaak een beschutte werkplek met individuele of groepsgewijze begeleiding, of een werkplek in het vrije bedrijf participatie-instrumenten als loonkostensubsidie en/of aanvullende ondersteuning;
3.       Onderwijs-Zorg arrangementen (OZA/Groen):
Leerlingen in deze afdeling stromen door naar de meer reguliere afdelingen Oranje of Paars of worden direct geleid naar de voor hen best passende plek binnen veelal de categorieën A4, A3 of A2.
 
Binnen de afdelingen krijgen leerlingen een opleiding van zes (leer)jaren, in de voorbereiding op de voor hen best passende bestemming, zoals bovenstaand beschreven. Daarbij is de verwachting dat afdeling Oranje (dagbesteding) deels aansluit op een inkomensvoorziening vanuit de Wajong (UWV) en WMO en afdeling Paars (arbeid/dagbesteding) aansluit op een inkomensvoorziening vanuit de Participatiewet (gemeente). Binnen de afdeling Groen (OZA) wordt maatwerk geleverd en kan de inkomensvoorziening vanuit ofwel de Wajong/ WLZ ofwel de Participatiewet komen.
 
6.1.2      Opleidingen binnen STIP VSO Utrecht
Binnen de afdelingen wordt gewerkt met opleidingen. Leerlingen worden ingedeeld in een opleiding op basis van hun begrip- en verwerkingsniveau, communicatieve voorwaarden en ondersteuningsbehoefte.
 
Hierbij wordt gestreefd naar een zekere gelijkheid op aanspreek- en instructieniveau, zodat de volle aandacht gegeven kan worden aan individuele verschillen in ondersteunings- en begeleidingsbehoefte. Voor de indeling in opleidingen wordt aangesloten op de criteria van de landelijk opgestelde doelgroepindeling VSO.
 
Er zijn vier opleidingen:
-      Opleiding 1 zal vooral leerlingen kennen die uitstromen onder regime van de Wajong richting een vorm van dagbesteding (A4);
-      Opleiding 2 richt zich ook op dagbesteding (A4 of A3), maar deze leerlingen zullen vermoedelijk niet in aanmerking komen voor Wajong;
-      Opleiding 3 kent leerlingen met arbeidsvermogen, die in een beschutte werkomgeving kunnen functioneren (A3);
-      Opleiding 4 voorziet in een uitstroom naar A2 of A3, waarbij loonvormende arbeid, met loonkostensubsidie en inzet van andere individuele participatie-instrumenten nodig is.
 
De opleidingen 1, 2 en 3 vormen de basis voor afdeling Oranje. De opleidingen 3 en 4 vormen de basis voor afdeling Paars. De opleiding 1,2,3 en 4 worden via maatwerk aangeboden binnen afdeling Groen.
 
Fasering opleidingen
Een opleiding beslaat zes (leer)jaren verdeeld over drie trajecten. Iedere traject heeft een eigen kenmerk in de voorbereiding op uitstroom en maatschappelijke participatie. Per opleiding kunnen er duidelijke accentverschillen bestaan.
 
-      Oriëntatietraject: Gericht op algemene theoretische vorming, het vergroten van praktische, huiselijke redzaamheid en het oriënteren op verschillende beroepssectoren. Aan het eind van deze oriëntatietraject kiest de leerling een profiel.
-      Arbeidsvoorbereidingstraject: Gericht op algemene theoretische vorming, het aanleren en toepassen van arbeidsmatige vaardigheden en algemene werknemersvaardigheden binnen en/of buiten de schoolomgeving, binnen een gekozen voorkeurs-profiel. Aan het eind van de Arbeidsvoorbereidingstraject maakt de leerling een branchekeuze voor stage-uitstroom.
-      Transitietraject: Gericht op theoretische ondersteuning op maat en uitstroom naar vervolgbestemming middels proefplaatsing op een uitstroomplek. Vanaf leerjaar vijf wordt toegewerkt naar een passende uitstroomplek.
 
6.1.3      Twaalf vakgebieden
De opleidingen worden vormgegeven met twaalf vakgebieden. Met deze vakgebieden worden leerlingen niet alleen voorbereid op hun uitstroombestemming voor werk of dagbesteding maar ook op de leefgebieden wonen, vrije tijd en burgerschap. De vakgebieden dekken de wettelijke verplichtingen qua leergebieden en kerndoelen voor het VSO en zijn:
·         Mondelinge taal*;
·         Schriftelijke taal*;
·         Rekenen/wiskunde*;
·         Leren functioneren in sociale situaties*;
·         Relaties en seksualiteit*;
·         Voorbereiding op dagbesteding/arbeid*;
·         Engels
·         Mens en maatschappij;
·         Culturele oriëntatie en creatieve expressie;
·         Sport en bewegen;
·         Mens, natuur en techniek;
·         Profielen en sectoren.
 
Op alle vakgebieden worden de opbrengsten gevolgd en geregistreerd. De vakken met een * worden gebruikt om periodiek het ontwikkelingsperspectief van de leerling te evalueren en waar nodig bij te stellen.
 
De inhoud van ieder vakgebied is afgestemd op het niveau van de opleiding. Er wordt dus per opleiding op ieder vakgebied toegewerkt naar (tussen)doelen en standaarden. De uitwerking van zo’n vakgebied op het niveau van de opleiding noemt de school een leerrouteOp die manier bestaat bijvoorbeeld opleiding 2 dus uit 12 leerroutes op niveau 2.
 
Deze werkwijze maakt het mogelijk leerlingen meer op maat te bedienen. Als een leerling eigenlijk het best past in opleiding 2, maar een talent heeft op het gebied van rekenen, krijgt deze leerling binnen opleiding 2 voor het vakgebied rekenen het aanbod van leerroute 3, of misschien zelfs 4.
 
Alhoewel er geen opleiding 5 als geheel wordt aangeboden op STIP VSO Utrecht, zijn voor de vakgebieden wel leerroutes op niveau 5 uitgewerkt. Hiermee kan de school voorzien in de behoefte van individuele leerlingen, die hoog functioneren op één of meer vakgebieden.
 
6.1.4      Visie op arbeidstoeleiding
Voor STIP VSO Utrecht is arbeidstoeleiding belangrijk. Hierbij wordt het begrip arbeid breed toegepast, zodat voor arbeid ook dagbesteding gelezen kan worden. In het kort houdt de visie op arbeidstoeleiding het volgende in:
-      De school streeft ernaar, dat de leerling de school verlaat met een passende (werk)plek;
-      De toeleiding tot arbeid neemt vanaf de aanvang in het VSO een prominente rol in;
-      Arbeidstoeleiding moet vooral in de praktijk geoefend worden.
-      Als school streeft STIP VSO Utrecht naar goed gemotiveerde werknemers, die zelfstandig kunnen werken en zich verantwoordelijk voelen;
-      De school wil graag dat haar leerlingen hun werk behouden en weten welke mogelijkheden er zijn als dit onverhoopt niet is gelukt.
 
Om de kans op de arbeidsmarkt voor onze leerlingen te vergroten, volgen wij nauwlettend de laatste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het aanbod aan dagbestedingsplekken. Waar mogelijk en relevant wordt het aanbod binnen STIP VSO Utrecht daarop aangepast.
20170317_102712_00220170317_105616
Leerlingen van STIP VSO Utrecht werken een dag mee tijdens carrousel bij uitstroomwerkplekken.
 
Praktijkvorming en arbeidstoeleiding
Praktijkvorming en arbeidstoeleiding krijgt vorm binnen het vakgebied Profielen en sectoren. Hierin onderscheidt STIP VSO Utrecht een aantal onderwijsvormen:
-      Sectormodule: Gericht op het aanleren van basale (praktische en overstijgende) vaardigheden binnen bepaalde vakgebieden;
-      Begeleide stage (BS). De begeleide stage is gericht op het verder aanleren en toepassen van vaardigheden binnen of buiten de school onder leiding van een (vak)docent;
-      Externe stage (ES). De externe stage is een leer- en ontwikkelplek in een passende externe context met begeleiding vanuit school door de stagebegeleider van STIP VSO Utrecht;
-      Proefplaatsing: Functioneren op de vervolgplek in arbeid of dagbesteding. Proefplaatsingen zijn bedoeld om nog gedurende het onderwijs de overgang te maken naar de uitstroomplek. Deze proefplaatsingen verschillen per leerroute en zijn afgestemd op de gemeentelijke voorzieningen en afspraken.
 
Per opleiding liggen de verschillende varianten van praktijkvorming/arbeidstoeleiding in principe vast. Het is mogelijk om vanuit het OPP flexibel om te gaan met stagevarianten. Met name in de laatste traject wordt de stagevariant die het beste aansluit bij de uitstroombestemming ingezet.
 
Profielen en sectoren
Loopbaan oriëntatie en beroepskeuze wordt gerelateerd aan het traject in de opleiding. In het Oriëntatietraject oriënteren leerlingen zich op zes sectoren. Aan het eind van dit traject maken zij een keuze voor een profiel. Twee brede profielen worden onderscheiden, waarbij binnen ieder profiel drie beroepssectoren worden geboden:
 
Profiel Ambachtelijk Profiel Dienstverlenend
Sector Groen & Dier Sector Keuken & Horeca
Sector Hout Sector Schoonmaak & Verzorging
Sector Fiets & Metaal
Sector Creatieve productie*
Sector Detail, Logistiek en Repro

 
*Alleen voor de opleidingen 1 en 2
 
 
Stage
Aan het eind van het arbeidsvoorbereidingstraject wordt de voorlopige keuze gemaakt voor een sector om naar uit te stromen. In deze sector worden stages en proefplaatsingen gezocht. Proefplaatsingen zijn bedoeld om nog gedurende het onderwijs de overgang te maken naar de plek van uitstroom. Deze proefplaatsingen verschillen per leerroute en zijn afgestemd op de gemeentelijk voorzieningen.
 

Voor ons onderwijs maken wij gebruik van de leerlijnen van de CED voor de vakgebieden;
1.       Mondelinge taal
2.       Schriftelijke taal
3.       Rekenen/wiskunde
4.       Leren functioneren in sociale situaties
5.       Relaties en seksualiteit
6.       Voorbereiding op dagbesteding/arbeid
7.       Engels
8.       Mens en maatschappij
9.       Mens, natuur en techniek;
U kunt de leerlijnen inzien via de site van het CED;

 CED http://www.leerlijnen.cedgroep.nl/vso/uitstroomprofiel-arbeid-en-dagbesteding.aspx


 

streefniveaus

 

methodes waaruit wij werken

 

lesurentabellen opleiding 1 en 2

 

lesurentabellen opleiding 3 en 4

 

onderwijsinrichting